Asigurari

 ASIGURARI

·        RCA-CASCO-CMR-LOCUINTE-BUNURI-RASPUNDERE CIVILA-DE CALATORIE

  • Asigurare obligatorie RCA:

De ce este important acest tip de asigurare?

Raspundere civila auto,reprezinta asigurarea obligatorie a autovehiculelor care circula pe drumurile publice.In multe cazuri, despagubirile pentru pagubele pe care le provoci ca sofer se pot ridica la sume considerabile, de care nu dispui in acel moment, dar pe care trebuie sa le platesti.

  • Asig­u­rare Casco

Asig­u­rarea casco iti pro­te­jeaza masina de aproape orice fel de daune. Prin­ci­palele riscuri care sunt asig­u­rate de polita casco sunt acci­den­tele rutiere (cioc­niri, col­iz­iuni etc), daunele cauzate de fenomenele atmos­ferice (fur­tuna, grind­ina, nin­sori abun­dente etc.), incendii, explozii, van­dalizari, caderi de copaci sau alte cor­puri , fur­tul total sau par­tial etc.
La polita casco se pot adauga si acoperiri pen­tru ser­vicii de asis­tenta rutiera – chel­tu­ieli de tractare, asis­tenta tehnica sau cazarea de urgenta a pasagerilor autovehiculului asigurat.

 

  • Cum iti faci o asig­u­rare casco

Asig­u­rarea casco nu este oblig­a­to­rie, dar acest lucru nu inseamna ca ea nu este abso­lut nece­sara, mai ales in con­di­ti­ile cresterii con­tinue a tar­ifelor de ser­vice. Indifer­ent de autovehiculul pe care il con­duci, noi, ca bro­ker avizat, iti putem reco­manda pro­dusul potrivit. Te asiguram de profesionalismul nostru in  analiza nevoile tale si o sa analizam impreuna ofertele societatilor adaptate exact nece­si­tatilor tale in ceea ce priveste ser­vici­ile de dauna, service-urile cu decon­tare directa, pre­tul, riscurile acoperite, fran­sizele, suma asig­u­rata.

 

  • Ce acte sunt nece­sare pen­tru asig­u­rarea casco

Fie ca vrei sa cal­culezi o oferta sau chiar sa ti se emita polita, avem nevoie de o copie a car­tii de iden­ti­tate sau a talonu­lui si cartea de identitate sau cui-ul per­soanei asig­u­rate. Aceste documente sunt nece­sare in orig­i­nal in caz de dauna, iar daca le pierzi, tre­buie sa anunti ime­diat com­pa­nia unde ai incheitat asig­u­rarea casco. In caz con­trar risti sa nu pri­mesti despagu­birea, mai ales in cazul fur­tu­lui masinii.

 

  • Ele­mentele impor­tante ale politei casco

Val­oarea de nou — este val­oarea de fac­tura (in cazul masinilor noi) sau val­oarea inscrisa intr-un cat­a­log spe­cial­izat uti­lizat in indus­tria de asig­u­rari: euro­tax, apia etc.
Suma asig­u­rata – este val­oarea pe care o acopera polita casco. Este cal­cu­lata folosind un algo­ritm si reprez­inta, in prin­cipiu, diferenta dintre val­oarea de nou si a fac­torului de uzura. Acesta vari­aza de la asig­u­ra­tor la asig­u­ra­tor, de aceea sumele asig­u­rate vor fi diferite in ofer­tele com­pani­ilor de asig­u­rari.
Fran­siza — este partea din dauna pe care o suporti tu, ca ben­e­fi­ciar al polittei. Sunt mai multe tipuri de fran­size: fran­size la daune par­ttale si la dauna totala, fran­size fixe sau pro­cen­tuale (din suma asig­u­rata sau din dauna), fran­size pe grupe de riscuri – avarii, furt, van­dal­ism etc.
Nu intot­deauna fran­siza 0 este cea mai buna solu­tie! Fran­siza inseamna in prin­ci­pal o economie pe care o faci la incheierea politei. Noi te putem sfatui in func­tie de istoricul tau per­sonal daca si ce tip de fran­siza sa alegi.
Prima de asig­u­rare — este pre­tul pe care-l plat­esti pen­tru polita, sta­bilit in func­tie de datele tehnice ale masinii, de datele pro­pri­etaru­lui si de clauzele supli­mentare pen­tru care ai optat. Se poate achita inte­gral sau in rate.

 

  • Ce despagubeste polita de asig­u­rarea casco

Polita casco poate despagubi daune par­tiale si/sau daune totale.
Mecan­is­mul despagu­birii unei avarii par­ttale este urma­torul: reparatie (atunci cand aceasta este posi­bila), inlocuirea pieselor, cand aces­tea nu mai pot fi reparate.
In cazul daunei totale, asig­u­ra­torul face o eval­u­are a epavei (prac­tic intr-un sis­tem pro­priu de lic­itare a epavelor), epava este van­duta celui care casstiga lic­i­ta­tia, iar asig­u­ra­torul plat­este diferenta pana la suma asig­u­rata. Din aceasta se scad even­tualele fran­size sau rate nea­chi­tate de prima.

 

  • Despagu­birea furtului

Atat in cazul fur­tu­lui din autove­hicule, cat si al fur­tu­lui de autove­hicule, exista un ter­men legal de anchetare a cazu­lui de 60 de zile. Pasii care tre­buie par­cursi sunt: avizarea daunei la asig­u­ra­tor (la furt par­tial se face si con­statarea), comu­ni­carea cu poli­tta, care se face la 30 si 60 de zile de la comiterea fur­tu­lui, care are ca scop urmarirea cazu­lui anchetei. Daca demer­sul poli­ttei nu se incheie cu suc­ces, aceasta va elib­era o adresa ofi­ciala prin care va con­firma acest lucru. Dupa acest moment poti face cer­erea de despagu­bire si poti primi despagubirea.